“Připravená studie skvěle prolnula potřeby lidí se strategickými záměry pojišťovny a naší vlastní technologickou připraveností. Nepochybujeme, že náš výběr EMM bude správný”.
Karel Pavlík, ředitel IT, Kooperativa
Kooperativa & Zabezpečení mobilních zařízení a dat | ORBIT

VÝCHOZÍ STAV

Obchodní síť pojišťovny Kooperativa tvoří přes 3 000 prodejců, kteří tráví většinu času v terénu obchodováním s klienty, uzavíráním smluv. Prodejci přitom potřebují bezpečný a snadný přístup k firemním aplikacím a datům, a to kdykoliv, odkudkoliv a z libovolného mobilního zařízení. Firemní IT oddělení tedy musí adekvátně zabezpečit všechna data a zařízení proti jakékoliv diskreditaci. Ambiciózního zadání nalézt vhodný mix technologií, který vyhoví všem bezpečnostním politikám finanční instituce a především potřebám zaměstnanců, se zhostila společnost ORBIT.

VÝSLEDNÝ STAV

Tvorba studie (IT Assessment) nasazení konceptu Enterprise Mobility Management (EMM) v pojišťovně Kooperativa vycházela z naší filosofie, že na prvním místě úspěšného IT projektu je spokojený uživatel. Proto jsme zadávací potřeby, požadavky a představy uživatelů pečlivě shromažďovali během dvaceti workshopů s více jak 30 zástupci uživatelů, oddělení bezpečnosti a firemního IT oddělení.

Získané vstupy jsme strukturovali, vyhodnotili a porovnali s funkčními vlastnostmi předních nástrojů na trhu (včetně cloudových řešení), zohlednili jsme celkové náklady na jejich vlastnictví, před-implementační náklady a implementačně-provozní rizika. Finální výstupy byly zpracovány pro čtyři cílové skupiny – management, zástupce uživatelů, IT oddělení a oddělení bezpečnosti.

Studii jsme po čtyřech měsících završili rámcovým návrhem realizačního harmonogramu a jednotlivé varianty jsme doplnili o naše expertní doporučení. Na jejím základě mohlo představenstvo společnosti kompetentně rozhodnout o způsobu a rozsahu nasazení konceptu Enterprise Mobility Management v pojišťovně Kooperativa.

TAKÉ POTŘEBUJETE NEZÁVISLOU STATEGICKOU STUDII ROZVOJE IT?
RÁDI JI PRO VÁS PŘIPRAVÍME.