Pokud je třeba rozhodnout o způsobu konsolidace datacentra telekomunikačního giganta, který provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, zajišťuje internetová připojení a provozuje digitální televizní vysílání, potřebujete opravdu hodně informací, zkušeností a kuráže. Tahle případovka je o jednom takovém rozhodnutí.

hodin analýz
ušetřených procesorů
investičních úspor
zešedivělých vlasů

„Razítko externího experta, jakým je ORBIT, je pro nás zárukou, že navržené řešení v budoucnu obstojí. Celý koncept konsolidace NTW datacentra respektuje nové trendy v oblasti IT infrastruktury.“
Jiří Kouba, Cloud & OSS manager, O2

O2 & Konsolidace Network datacentra | ORBIT

HLEDÁ SE ARCHITEKT. ZN.: VLASTNĚ UŽ NE

Infrastruktura rozmístěná vněkolika lokalitách, různé stáří hardwaru a provoz probíhající na odlišných platformách. Když za takové situace přišlo vO2 na pořad dne stěhování network datacentra (NTWDC) do moderní novostavby, nešlo toho nevyužít k pořádnému úklidu a optimalizaci.

Klíčová otázka konsolidačního projektu byla zřejmá: Jak má vypadat architektura nového NTW DC? Odpovědí jsme ale potřebovali víc: Lze provoz NTWDC provázat sběžnými interními IT systémy, jejichž migrace proběhla již dříve? Adokážeme zajistit prakticky bezvýpadkovou migraci systémů, které jsou klíčové pro běh služeb?

Při rozhodování, kterého externího dodavatele pověřit nalezením odpovědí, měli vO2 naštěstí jasno. Rozhodla kladná zkušenost, kterou snámi společnost měla zpředchozího roku. Tehdy realizovaný projekt navíc vycházel z podobných potřeb jako projekt současný.

NENÍ DATACENTRUM JAKO DATACENTRUM

Network datacentrum (neboli datacentrum pro řízení mobilních a fixních sítí) se od klasického IT datacentra liší provázaností aplikačních celků s hardwarem, který řídí samotný provoz sítí a služeb s přidanou hodnotou (např. O2 TV). Specifickou technickou podporu mu zajišťují společnosti typu Nokia, Ericsson apod., a je proto obtížné tato datacentra virtualizovat nebo svévolně měnit jejich konfiguraci. Provozní výpadky NTW DC je nutné řešit v řádu desítek vteřin.

Network datacenter O2 | ORBIT

INFORMACÍ NENÍ NIKDY MÁME DOST

Celý projekt jsme důsledně vedli ORBIT metodikou 160+. Vpřípadě proměny infrastruktury zahrnuje zejména detailní analýzu aplikací, způsobu jejich provozování amožností podpory.

Měření aktuálního virtuálního prostředí na více než 30hostitelích, na asi 200fyzických serverech a20aplikačních celcích trvalo přibližně čtyři měsíce. Díky technologii Densify jsme získali podrobné poznatky ochování aoskutečných výkonových rezervách současných zdrojů virtuální farmy O2.

Diskuzemi svlastníky aadministrátory aplikací jsme shromáždili technická, licenční afinanční data oměřených celcích. Současně jsme během série workshopů diskutovali se specialisty O2 osoučasné abudoucí architektuře NTWDC. Apo půl roce už jsme toho měli dost… Myšleno dat ainformací.

VÝZVY PRO ORBIT

  • Kapacitně a architektonicky analyzovat současnou infrastrukturu NTW DC
  • Rozhodnout o míře synergie provozu NTW DC
  • Navrhnout novou architekturu NTW DC
  • Vyčíslit TCO možných variant
  • Konsolidaci datacentra přizpůsobit harmonogramu probíhajícího stěhování datacenter

OD NÁZORŮ K FAKTŮM

Po náročné agregaci všech dat apožadavků jsme úspěšně vytvořili návrh optimální architektury NTW DC splánem konsolidace všech virtualizovatelných aplikačních celků do jednotné platformy. Přehledně jsme znázornili nutné kapacitní rozšíření stávající infrastruktury včase, stejně jako design nově navržené architektury.

Kinvestiční komisi O2 následně putoval ke schválení projektový záměr preferované varianty konsolidace datacentra skalkulací výrazných úspor za hardware i licence.

Provoz NTWDC musí splňovat náročná kritéria na nepřetržitý provoz, balancování výkonu ana dostupnost napříč logicky nezávislými geoclustery. Provozní podmínky jsou zkrátka uNTWDC mnohem tvrdší než u interních IT systémů operátora. Kdo by ostatně chtěl, aby doručení SMS zprávy trvalo pět minut?

„Díky sestavení úplného obrazu nákladů provozovaných systémů jsme obhájili variantu konvergence serverové infrastruktury a úložiště dat do jediného celku v rámci VMware vSAN. Toto řešení je dlouhodobě výhodné svým výkonem i flexibilitou.“
Kamil Kovář, Business Consultant, ORBIT
Konsolidace network datacentra O2 | ORBIT

UMÍME TO NEJEN S IT, ALE I S LIDMI

Když rekonstruujete infrastrukturu, můžete ji označit cedulí „Musíme to opravit“ apak se na pár týdnů někam schovat. Pro provozovatele NTW DC však takový postup nepřichází vúvahu.

Součástí dodávky našich služeb bylo proto rozfázování migrace aplikací tak, aby při ní docházelo jen k nezbytným výpadkům. Klidní technici = spokojený zadavatel projektu.

Anešlo jen otechniky. VO2 si pochvalovali také vliv našich expertů na obvykle neústupné aplikační administrátory. Ke srovnatelné míře spolupráce by je prý firemní kolegové přimět nedokázali, zatímco mandát velkého projektu aexterní konzultanti disponující reálnými daty izkušenostmi věci výrazně rozpohybovali.


„Klíčoví lidé ORBITu profesně i lidsky zapadli do našeho týmu. Přinášeli osvěžující pohledy zvenčí, nezatížené provozem a vnitřními pravidly O2 a postupem času prakticky zanikla hranice mezi naším zaměstnancem a dodavatelem.“
Jiří Kouba, Cloud & OSS manager, O2

VÝSLEDKY PRO O2

  • Navržena konvergovaná architektura NTW DC na bázi VMware vSAN
  • Budoucí úspora 57 % procesorových jader, 41 % fyzické paměti a 35 % nákladů na údržbu a rozvoj
  • Omezení rizika vyhnutelných licenčních nákladů na databáze a middleware stroje
  • Sestavení plánu optimální virtualizace aplikací běžících nyní na fyzických strojích

PŘÍŠTÍ SMĚR: VĚTŠÍ AUTOMATIZACE

Projekt konsolidace network datacentra jsme uzavřeli prezentací budoucího konceptu (75.schůzka projektu!), ato v původně dohodnutém termínu. Spokojenost svýstupy vzájemné spolupráce vedly O2 velmi záhy kúvahám oreplatformingu dalších technologií, které nebyly součástí projektu, aodalším rozvoji virtuální platformy směrem k větší automatizaci.

Zadavateli jsme tedy nepředali jen vagon informací anáruč vlastních zkušeností, ale ionu kapku kuráže potřebnou vbudoucnu k odvážným kvalifikovaným rozhodnutím.

Rozložení nákladů VMware vSAN v O2 | ORBIT