Zvýšení efektivity práce vývojářů minimálně o 15 % přinese virtualizace 3D CAD prostředí, pro které se rozhodl špičkový výrobce optické techniky, společnost Meopta - Optika, s.r.o. Návrh i realizaci tohoto unikátního projektu zajišťuje ORBIT, středoevropský lídr v oblasti virtualizace. 

Prokazujeme odvahu k inovacím a schopnost využívat možností moderních technologií pro zvyšování své efektivity a flexibility. Konstruktéři a vývojáři přestanou být závislí na jednom fyzickém zařízení a budou schopni bezpečně pracovat odkudkoliv a kdykoliv“ říká Radim Klásek, Meopta - Optika, s.r.o.

Samotná realizace řešení zabere pouhé dva měsíce, přičemž pilotní provoz bude možné zahájit již v polovině této doby. V první fázi zahrne projekt 24 současně pracujících konstruktérů. Virtuální prostředí je připraveno na další zvyšování počtu uživatelů. 

ORBIT má zkušenosti s virtualizací v největších tuzemských i zahraničních finančních institucích a otázce virtualizace 3D CAD se naši specialisté intenzivně věnují několik let. Jde o velmi progresivní trend, reagující na bezpečnostní hrozby na straně jedné a potřeby zvyšovat efektivitu a mobilitu na straně druhé. Nepřekvapila nás proto velmi rychlá návratnost celé investice, která činí pouhých 18 měsíců.

  • Created on .

Včera večer jsme se v prostorách ORBITU sešli s našimi zákazníky, proběhlo další setkání EXPERIENCE DAYS. Pro toto krásné již letní období jsme připravili EXP BARBECUE. V pracovní části jsme diskutovali aktuální témata IT mobilita a bezpečnost. Naši specialisté představili možnosti nezávisle na výrobci. Nevyhnuli jsme se ani kybernetické bezpečnosti, zabezpečování webů a integraci cloud služeb.
Při grilování výborného masa jsme pak v neformální atmosféře řešili každodenní situace, problémy i radosti. Sami obchodníci prokázali, že umí nejen být partnerem v businessu, ale i ugrilovat výborné maso. Děkujeme všech našim zákazníkům za úžasnou atmosféru a náladu a již teď se těšíme na další společná setkávání.

  • Created on .

Klientem ORBITu může být i někdo jiný než velká finanční instituce.
Významnými kompetencemi ORBITu je konsolidace IT zdrojů a zvyšování efektivity IT provozu. Projekty, kterých se účastníme, vedou minimálně k poklesu nákladů na IT. Ve většině případů pak přinášejí přidanou hodnotu pro klienta, kdy za stejných nebo i nižších nákladů IT poskytuje větší spektrum kvalitnějších služeb.
Tady to ale nekončí.
Může, v zásadě infrastrukturní, projekt zvýšit obrat a zisk firmy?

Představte si situaci, kdy klientem ORBITu je společnost, jejímž hlavním businessem je IT. Dále je tu zákazník klienta ORBITu. Co když klient nabídne zákazníkovi službu nebo kombinaci služeb, které zákazník potřebuje a již odebírá. Může jít o služby jako je helpdesk, onsite podpora, správa koncových stanic, provoz datového centra, licenční management, provoz aplikací a podobně. Klient může, ale nemusí být, poskytovatelem některé z těchto služeb. ORBIT pro klienta zpracuje studii situace u zákazníka a navrhne budoucí stav.
Spojení více služeb do jednoho balíku a s nimi spojená konsolidace zdrojů podle návrhu ORBITu povede ke snížení nákladů na IT u zákazníka. Zároveň se zvýší celkový objem služeb poskytovaných klientem zákazníkovi a dojde tak k významnému nárůstu obratu spojeného s tímto obchodním případem.
V tomhle přístupu vidíme přidanou hodnotu pro všechny… klasický win-win.

  • Created on .

V rámci aktivity "Simple Online Company" O2, kde se firma chce zbavit aplikačního dědictví a začít na "Greenfield" (podrobnosti třeba tady: http://m.lupa.cz/clanky/ceske-o2-rozjelo-obri-akci-reformuje-it-systemy-za-stovky-milionu/) dochází ke konsolidaci, migraci a postupnému vypínání současných a čistě legacy systémů. ORBIT nastupuje se svou konsolidační metodikou a nástrojem Cirba, aby umožnil optimálně na základě tvrdých naměřených dat, ekonomicky a při minimalizaci rizik tyto původní systémy (v počtu téměř 2000 virtuálních a fyzických serverů) udržet životaschopné pro dočasné či archivní potřeby.

Projekt musí také definovat budoucí architekturu systémů O2. Podstatnou skutečností je tedy fakt, že jde o společné úsilí O2 ITS specialistů a architektů na jedné straně a odborných konzultantů ORBITU na straně druhé. Projekt je plánován na šest měsíců a skončí v září 2016.b2ap3_thumbnail_tetris.jpg

  • Created on .

Take a CLIK and approve employee vacation, do pushups and approve an invoice, just do pushups and book a room for a meeting. Yes, this and much more you can do from your phone, tablet from a place where you are - you are waiting for a meeting, at lunch, you are at the hairdresser. No more opening up your PC and an old acquaintance workflow, but a simple application on your mobile ...


We are already a customer of ours, we test the possibility of using automated application modernization rewriting code.
Not everyone is lucky that all of its applications tailored for the mobile world. If successful, this pilot project will, in the spirit of our vision for a flexible IT, able to adapt to any application for mobile operation. Quickly, easily and effectively. "Keep your fingers crossed, tested technology a year ago did not even exist." Summed up Martin Hudeček enthusiastic supporter tableting in Bohemia and CEO of ORBIT.


Udělejte jen KLIb2ap3_thumbnail_klik.JPGK a schvalte zaměstnanci dovolenou, udělejte KLIK a schvalte fakturu, udělejte jen KLIK a rezervujte si místnost pro schůzku. Ano, tohle a mnoho dalšího zvládnete ze svého telefonu, tabletu z místa, kde zrovna jste - čekáte na schůzku, na oběd, jste u kadeřníka. Již žádné otevírání PC a starý známý workflow, ale jednoduchá aplikace ve vašem mobilu...

My již nyní s naším zákazníkem testujeme možnost modernizace aplikací pomocí automatizovaného přepisu kodu.
Ne každý má to štěstí, že jsou všechny jeho aplikace přizpůsobeny pro mobilní svět. V případě úspěchu tohoto pilotního projektu budeme, v duchu naší vize flexibilního IT, schopni jakoukoliv aplikaci přizpůsobit pro mobilní ovládaní. Rychle, jednoduše a efektivně. „Držte nám palce, testované technologie ještě před rokem vůbec neexistovaly.“  Shrnul Martin Hudeček nadšený podporovatel tabletizace v Čechách a generální ředitel ORBITu.


 

 

  • Created on .